Fondo tikslai

Pagrindinis fondo tikslas – jaunų, talentingų muzikantų rėmimas, siekiant sudaryti jiems tinkamas sąlygas tobulėti (įsigyti riekiamus instrumentus, lankyti meistriškumo pamokas, dalyvauti konkursuose ir pan.). Atrenkant remiamus muzikantus ypatinga reikšmė yra teikiama motyvacijai, talentui ir mokytojų rekomendacijoms.

Kiekvienais metais, rugsėjo mėn. skelbiama registracija fondo paramai gauti. Visi norintys gauti paramą, pirmiausiai turėtų užpildyti registracijos anketą. Gavę anketą, mes apsvarstysime jūsų kandidatūrą ir susisiektume su jumis, jei prireiktų papildomos informacijos (jūsų koncertinių video įrašų, rekomendacijų ir pan.).

Fondo tikslai, nurodyti Fondo įstatuose yra šie:

Pagrindiniai tikslai

 • Padėti jauniems, talentingiems muzikams siekti meistriškumo, paremti jų dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose, meistriškumo kursuose, seminaruose bei konferencijose;
 • Paremti finansiškai studentų studijas Lietuvoje bei užsienyje;
 • Teikti paramą organizuojant įvairius kultūrinius projektus, konkursus ir pagal galimybę padėti juos rengti;
 • Teikti paramą atskiriems muzikantams, muzikiniams bei meniniams kolektyvams;
 • Remti meno, muzikos draugijas, asociacijas, atstovybes bei viešąsias įstaigas;
 • Teikti paramą analogiškiems labdaros ir paramos fondams.

Papildomi tikslai

 • Teikti labdarą invalidams, našlaičiams, bedarbiams, daugiavaikėms šeimoms, pensininkams, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalaus pragyvenimo lygio bei kitiems asmenims , kuriems pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą ji gali būti suteikta;
 • Lavinti ir ugdyti Lietuvos piliečių dorovines bei kultūrines vertybes, vystyti meninius bei darbo įgūdžius;
 • Moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti, palaikyti ir plėtoti subalansuotos meno, švietimo, mokslinės, socialinės ir ekonominės plėtros politiką Lietuvoje;
 • Siekti sudaryti demokratiško, prieinamo ir savarankiško lavinimosi sąlygas meno, kultūros, mokslo , verslo ir kitose visuomeninės bei profesinės veiklos srityse;
 • Rūpintis, kad kultūros paveldas būtų kuo plačiausiai panaudojamas visuomenės narių savišvietos tikslams;
 • Propaguoti asmenybės savikūros, besimokančios visuomenės svarbą, kaip kultūros plėtros, ekonominio augimo ir gyvenimo kokybės gerinimo veiksnį rinkos ekonomikos sąlygomis;

Teikti mokomąją, metodinę, konsultacinę ir informacinę pagalbą organizacijoms ir asmenims, norintiems savarankiškai tobulintis jų pasirinktose srityse pagal fondo veiklos kryptis.

Premium Wordpress Themes